تاریخ : سه شنبه 30 آذر 1400
کد 2

سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان

سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان

قابل توجه دانش آموختگان محترم
قابل توجه دانش آموختگان محترم سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان از تاریخ 1400/6/27 بر روی وب سایت دانشکدهخ علوم پزشکی سراب راه اندازی شده و دانش آموختگان می توانند جهت دریافت مدارک خود از سامانه https://eg.behdasht.gov.ir اقدام کنند. لازم به ذکر است که به درخواست های خارج از سامانه ترتیب اثر داده نمی شود.