تاریخ : شنبه 13 خرداد 1402
کد 29

جشنواره اتا

نخستین جشنواره دانشگاهی اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند در پاسخگویی اجتماعی)
نخستین جشنواره دانشگاهی اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند در پاسخگویی اجتماعی) در سه سطح اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد.