شرح وظایف معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

شرح وظایف معاون آموزشی
معاونت آموزشی واحد وظیفه برنامه ریزی،اداره وهدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی،تحصیلات تکمیلی ونظارت برحسن اجرای مقررات وآئین نامه های آموزشی ،تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری واتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی واجرای دوره های آموزشی وارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد رابرعهده دارد.

برخی از وظایف واختیارات این معاونت به شرح زیل است :
-1ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها وحوزه
های ذیربط وپیگیری ونظارتبرحسن اجرای آن
-2ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب
-3ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها وحوزه های تحت نظر
-4پیشنهاد افرادواجدشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد
-5همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد
-6همکاری اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات وفرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی واحد،منطبق
برقوانین،مصوبات،مقررات وآئین نامه هایاجرایی مربوطه با رویکردگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
-7برنامه ریزی امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربط ونظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها
وحوزه های وابسته
به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق وبموقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن وارائه گزارش لازم به ریاست
واحد
-8پایش وارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به
ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
-9اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی
-11ارزیابی وبازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی وارزش مداری
-11بررسی وپایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف،تهدیدات و فرصتهای آموزشی
-12تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی ها وچشم انداز آموزشی واحد وپیگیری مراحل تصویب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازی آنها
-13گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه وپیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت آموزشی واحد با همکاری
کلیه دانشکده هاوحوزه های
ذیربط وپیگیری وهدایت مستمر امور مربوط به تصویب ،اجرا واصلاح آنها
-14برنامه ریزی به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی
-15برنامه ریزی؛ ضابطه گذاری ونظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم
-16طراحی واستقرار نظام ارزیابی راهبردی وتنظیم وتدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد
-17تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهرنیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه ونظایر آن جهت ارائه به
ریاست واحد
-18سازماندهی واستقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان وبرنامه ریزی به منظور رفع
کاستیها ونواقص از طریق
دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد
-19ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام بموقع آن به مرکز آزمون
-21هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه،دریافت وثبت نمرات دردانشکده ها
-21انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان
-22تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد
-23تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
-24طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی
-25هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع
-26برنامه ریزی متون ومحتواهای آموزشی واحد
-27انجام سایر امورمحوله ازسوی ریاست واحد
-28بررسی ومکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند و(مکاتبه به سازمان مرکزی )
-29تشکیل شورای آموزشی
-31مکاتبه با منطقه وسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی واخذ مجوزهای لازم
-31اقدام درخصوص نمره ورتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم واصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون
-32اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی وهماهنگی با امور بین الملل دانشگاه واستانداردهای مربوطه
-33صدورگواهی اشتغال وخروجی ازکشوربرای دانشجویان مشمول
-34استعلام ریزنمرات ومدارک پایه دانشجویان
-35پاسخ به استعلام کلیه موسسات وارگانها درخصوص دانشجویانجهت تحقق
وظایف معاون پژوهشی
ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها
برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه ، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین
نامه های مربوط
برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های
توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی، تحقیقاتی
و فناوری
مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس
دانشگاه
ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی
بین دانشگاه و سایر مؤسسات
همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی و فناوری برای مؤسسات غیر دانشگاهی
برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و
دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت
و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و
برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه
شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل
علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه
انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
شرح وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی
اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی ، مشاوره، تدارکات ، امور عمومی ، ایاب و ذهاب و غیره)
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی درحوزه دانشجویی وفرهنگی
ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی،
هنری
فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه تلطیف وسالم سازی
روابط عمومی میان اساتید ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از 1امکانات فرهنگی وهنری پیشنهاد برنامه های لازم
به شورای فرهنگی وپیگیری وظایف محوله.
پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه شامل : شورای انضباطی - شورای فرهنگی - شورای تربیت بدنی و ورزش -
هیئت نظارت بر تشکل ها - ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها