مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 

شرح وظایف مرکز مهارت های بالینی
برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مرکز، با رابط آموزش و پیگیری مسائل آموزشی مرکز.

 برآورد اقلام مصرفی مرکز قبل از شروع ترم تحصیلی و پیگیری جهت خرید آن، جهت استفاده دانشجویان در کلاس‌ها.

ارتباط مداوم و مستمر با واحد آموزش دانشکده


گروه بندی دانشجویان جهت کلاسهای پراتیک

انجام وظایف محوله از طرف معاون آموزشی ومدیر آموزشی

تهیه فهرست حضور و غیاب و کنترل دقیق حضور دانشجویان در تمامی کلاسهای آموزشی و ارائه آن به مدیریت محترم. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.

هماهنگی و همکاری در برگزاری آزمون‌های صلاحیت بالینی برای فراغت از تحصیل دانشجویان

 همکاری با مدرسین در آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان و استفاده از مولاژها، و برگزاری برخی کلاسهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان.

 هماهنگی برنامه های آموزش قبل از شروع ترم تحصیلی. یا در طول ترم تحصیلی.

آموزش جهت استفاده صحیح از مانکن‌ها و رسیدگی و کنترل وضعیت مانکن‌ها و تجهیزات آموزشی.

 هماهنگی لازم و پیگیری جهت خرید کلیه اقلام و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی.

 هماهنگی با شرکت‌ها جهت نصب و راه اندازی مانکن ها و تعمیرات آنها.

 تهیه و ارائه فهرست نیازمندی‌های مرکز و ارائه بازخورد به ریاست دانشکده.

های آموزشی جهت استفاده دانشجویان.CD تهیه و گردآوری فیلم و

 نظارت و راهنمایی دانشجویان به هنگام تمرین مهارتهای بالینی.

 مراقبت و نگهداری دقیق مولاژها

پیگیری درخواست های داده شده

هماهنگي با اداره آموزش و مدیران گروه ها         


برنامه ريزي كلاسهاي آموزشي پراتيك

اعلام برنامه كلاسهاي پراتيك به دانشجويان از طریق برد آموزش مرکز

نظارت بر تشكيل كلاسهاي پراتيك در زمان مقرر

ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی وکیفی شرایط آموزش بالینی به معاونت آموزشی