معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

مفهوم تحقیق و توسعه یا R & D