معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

انتشارات و کتاب ها

شوراي انتشارات دانشکده با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده در جهت ارتقاء علم فعالیت می نماید. این شیوه نامه به منظور یکپارچگی و یکسان سازي فرایند نشر آثار دانشگاهی در شوراي انتشارات دانشکده علوم پزشکی سراب مصوب گردیده است.


شیوه نامه انتشارات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب
درخواست بررسی کتاب در شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی سراب