اهداف و شرح وظایف در آموزش مداوم

 
 
هدف کلی
ارتقای کیفیت ساز وکارهای آموزشی وپژوهشی با بکار گیری دانش جدید وکسترش دامنه فعالیتهای آموزشی وسیستم اعتباربخشی
 
 
اهداف اختصاصی
-انجام پژوهش ونیازسنجی جامعه پزشکی وپیراپزشکی وشناسایی نقاط ضعف آموزشی
-برگزاری کارگاههای  آموزشی برای کارکنان دانشکده علوم پزشکی سراب
 –ارتقائ کیفیت ساز وکارهای آموزشی
-تحقق استانداردهای اعتبار بخشی آموزش مداوم جامعه پزشکی ایران