معرفی دبیر و کارشناسان آموزش مداومنام و نام خانوادگی:
  آقای خلیل ملکی چولو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
سمت:  دبیر اداره آموزش مداوم
شماره تماس: 43237425

نام و نام خانوادگی: سیمین صفری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان
سمت: کارشناس اداره آموزش مداوم
شماره تماس: 43237981