معرفی دبیر و کارشناسان آموزش مداومنام و نام خانوادگی:  دکتر حامد بهنیافر
مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی
سمت:  دبیر اداره آموزش مداوم


نام و نام خانوادگی: سیمین صفری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان
سمت: کارشناس اداره آموزش مداوم
شماره تماس: 43237981