درخواست صدور گواهی نهایی ۵ ساله آموزش مداوم

اقدامات لازم جهت صدور گواهی نهایی 

1- تکمیل فرم مربوطه.
2- ارسال فرم به انضمام مدارک لازم به دفتر آموزش مداوم.

میزان امتیازات مورد نیاز ۵ ساله
۱- کلیه مشمولین جامعه پزشکی و پیراپزشکی شامل (کلیه  پزشکان ،داروساران، دندانپزشکان، کلیه  متخصصین و دارندگان مدرک دكتراي حرفه اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي، كارشناسان و كارشناسان ارشد داروسازي و دندانپزشكي و كليه مشمولين جامعه پيراپزشكي  و پرستاري  و مامايي موظف به كسب حداقل سالانه ۲۵ امتیاز می باشند.
تبصره ۱: کلیه مشمولین محترم می توانند حداکثرتا سقف  ۴۰% از امتیازات آموزش مداوم را از شرکت در برنامه های مدون  کسب نمایند.
تبصره ۲: حداکثر میزان امتیازی که مشمولین از طریق خودآموزی می توانند کسب نمایند، ۴۰% امتیازات موظف سالانه (۵۰ امتیاز از ۱۲۵ امتیاز در ۵ سال) می باشد.
تبصره ۳: ۶۰% امتیازات باید از برنامه های حضوری کسب شود که امتیاز آن بر اساس ساعت حضور در برنامه داده می شود به جز برنامه های  مدون  و کارگاه که صدور گواهی منوط به حضور تمام وقت در برنامه می باشد
تبصره ۴: 
1- امتیازات فاصله خاتمه دوره پزشکی عمومی و شروع دوره دستیاری  و یا فاصله هر دو مقطع تحصیلی ديگر قابل بخشودگي است. و ملاک فارغ التحصيلي سال اخذ آخرين مدرک تحصيلي  مي باشد.
 ۲- مشمولین قانون در صورت گذراندن دوره ای که منجر به اخذ مدرک تحصیلی معتبر شود، در طول آن دوره تحصیلی از کسب امتیاز آموزش مداوم معاف می باشند.
۳- تخصیص امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه های خارج از کشور با بررسی گواهی ارائه شده، در کمیته مربوط انجام می شود.
تبصره ۱: حداکثر امتیازی که در یک سال بخاطر شرکت در کنگره های خارج از کشور به مشمولین قانون  تعلق می گیرد  ۲۵  امتیاز مي باشد.
 
میزان مجاز کسب امتیاز هر سال 
از آنجا که هدف قانون آموزش مداوم، روزآمدی و کارآمدی مشمولین محترم آموزش مداوم  می باشد، به اطلاع می رساند:   مشمولین محترم فقط می توانند ۱۰±۲۵ امتیاز از ۱۲۵ امتياز پنج ساله خود را در هر سال کسب نمايند. (کسب حداقل ۱۵ امتیاز در سال ضروری است و بیش از ۳۵ امتیاز قابل محاسبه نخواهد بود).
موارد استثنا (بیماری ، اقامت در خارج از کشور و.....) باید با ارائه مستندات در  کمیته ماده ۶ مطرح و تصمیم گیری گردد.