درخواست صدور گواهی ماده ۶ آموزش مداوم


تکمیل فرم مربوطه
 ارسال فرم به انضمام مدارک لازم به دفتر آموزش مداوم
مدارک لازم: عکس ، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی

معذوریت های موجه مشمولین:
۱ـ اقامت در خارج از کشور بیش از یک سال
۲ـ پزشک تک متخصص در شهرستان هایی که فاقد آموزش مداوم هستند
۳ـ سکونت و اشتغال در مناطق محروم
۴ـ دلایل خارج از موارد مصوب فوق الذکر     
تبصره ۱: آن دسته از مشمولینی که حداقل در ۵ سال گذشته مجوز فعالیت های حرفه ای خود را تمدید ننموده اند و به فعالیت حرفه ای اشتغال نداشته اند در صورت کسب حداقل ۲۰ درصد امتیاز دوره ۵ ساله (۲۵ امتیاز از ۱۲۵ امتیاز) مشمول طرح پرونده در کمیته ماده ۶  آیین نامه اجرايي مي باشند.
تبصره ۲: در مورد کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم که به دلیل اقامت در خارج از کشور، طول مدت درمان، عدم فعالیت حرفه ای و یا به دلایل شخصی بیش از ۵ سال کسب امتیاز ننموده اند، معیار محاسبه امتیاز ۵ سال آخر می باشد.
 
تذکر: شایان ذکر است در صورت عدم تکمیل مدارک لازم و عدم کسب حداقل ۲۵ امتیاز آموزش مداوم پرونده شما در شواری کمیته ماده ۶ مطرح نخواهد شد.