برنامه راهبردی 4 ساله

  بیانیه آموزش مداوم (برنامه چهار ساله)
 
چشم انداز
به منظور تامین ،حفظ وارتقای سطح علمی دانش آموختگان ،کیفیت بهتر درارائه خدمات آموزشی اداره  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی سراب بر آن است در 4 سال آینده وظایف خود را در چهار چوب ارزشهای اسلامی واخلاق حرفه ای به رتبه بهتری در اعتباربخشی ملی ارتقا یابد.

رسالت
مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی این  دانشکده درراستاي ارتقاء سلامت، از طريق آموزش مداوم به تمامي دانش آموختگان جامعه پزشكي، تدوين سياست هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور با هدف حمايت از مشمولين و تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكی و اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم جهت ارتقاء كيفيت آموزش مداوم انجام وظيفه مي كند تا زمینه ارتقای دانش ،نگرش وعملکرد ایشان را فراهم آورد.