مدیریت تحقیقات و فناوری
 

فرم ها و آیین نامه های مدیریت تحقیقات و فناوری

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی سراب

فرم رضایت نامه جهت انجام طرح پژوهشی

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه های علوم پزشکی کشور

سياست هاي ابلاغي كميته كشوري تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

چک لیست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

فرم امتیازبندی جهت انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سال دانشکده 

فرم درخواست دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی جهت ارائه مقالات علمی در کنگره های داخل کشور

نمونه صورت جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم ثبت نام در کمیته تحقیقات دانشجویی 

فرآیند بررسی پروپوزال ارسالی به کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم تشویقی مقاله جهت ارائه به حسابدار

كدهاي 26 گانه مصـوب كميتـه كشوري اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي