منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

                                                                       
                                                                                                 دکتر علی بهادری
                                                                                
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
                                                                      رشته تحصیلی: دکتری تخصصی میکروب شناسی
                                                                          ایمیل:dr_ali_bahadori@yahoo.com