منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

نام کمیته واحد  پژوهش در آموزش –دانش پژوهی و طرح های نوآورانه
رئیس کمیته خانم دکتر سهیلا رنجبران
سایر اعضا دکتر نیما جدیدیان
سایر اعضا دکتر حامد بهنیافر
سایر اعضا دکتر توحید بابازاده
کارشناس مربوطه فاطمه عبدالعلی نجدی