منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

اولویت های پژوهش

  1. بکارگیری روش های متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در آموزش حضوری و مجازی
  2. تناسب برنامه های درسی و نظام آموزشی با اهداف آموزش و نیازهای شغلی فراگیران
  3. نقش اخلاق حرفه ای سلامت معنوی تعهد پزشکی ارزش های اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی در کیفیت آموزش
  4. عوامل مرتبط با توانمندسازی و ارتقای عملکرد اساتید در آموزش
  5. بسترسازی پیشرفت تحصیلی
  6. چالش های مدیریت و رهبری در واحدهای آموزشی
  7. عوامل مرتبط با رضایت اساتید و دانشجویان ( مهاجرت نخبگان- رضایت شغلی اساتید و آینده شغلی دانش آموختگان )
  8. نقش فناوری اطلاعات در به روز کردن آموزش پزشکی