منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

کمیته رشد و بالندگی اعضا هیات علمی

وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازی:

طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی و تصویبآن در شورای آموزشی دانشکده

طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیأت علمی و مدرسین غیرهیأت علمی

برنامه ریزی، طراحی و اجرای دورهه ای توانمندسازی مدیران حوزه آموزش

همکاری با مرکز آموزشهای ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیرهیأت

علمی

ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی

انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی