منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

معرفی کمیته رشد و بالندگی اعضا هیات علمی

معرفی کمیته توانمند سازی اعضاء هیات علمی

توجه به نقش و جایگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه در پیشبرد آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین ابعاد حیات دانشگاهی، توجه به مقوله توانمندسازی اعضاء هیات علمی در ابعاد مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

یکی از اصلی ترین وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، پیشنهاد سیاستهای توسعه نیروی انسانی حوزه آموزش علوم پزشکی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی آموزشی و در نهایت ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای توانمندسازی آموزشی در دانشکده های دانشگاه می باشد.

شکی نیست که توانمندسازی آموزشی اعضاء هیات علمی تنها راهکار ارتقاء کیفی فعالیتهای آموزشی در دانشکده نیست و برای تحقق این مهم مجموعه ای از اقدامات درهم تنیده و سیاست گذاری صحیح و مناسب مورد نیاز می باشد.

اهداف (واحد):

  1. ارتقاء سطح توانمندیهای آموزشی اساتید
  2. ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی اساتید
  3. برگزاری برنامه های آموزشی با حداکثر اثربخشی
  4. بهره گیری از مشارکت حداکثری اساتید در کلیه فعالیتهای آموزشی کمیته
  5. بهره گیری از مشارکت حداکثری اساتید سایر مراکز علمی و آموزشی در سراسر کشور