منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

معرفی واحد استعداد های درخشان

1. شناسایی استعدادهای درخشان از بین دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس دستورالعمل­ های مربوطه
2. تشکیل پرونده برای عملکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشجویان استعداد درخشان
3.معرفی دانشجویان استعداد درخشان به اساتید حامی جهت دریافت حمایت­های مورد نیاز و برنامه­ ریزی و هدایت دانشجو برای رشد در ابعاد مختلف
4. تشکیل کارگروههای تخصصی برای سوق دادن فعالیتهای دانشجویان مستعد در زمینه­ های مناسب، استفاده بهینه از نیروی دانشجویان و کمک در جهت رشد و تعالی آنها
5. شناسائی زمینه ­های استعداد دانشجویان و تواناییهای بالقوه و هدایت آنها به کارگروه های مرتبط با علایق و توانائیها
6. بهره ­گیری از ظرفیتها و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان در قالب کمیته ­های مشورتی برای پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی،مراقبتهای بالینی، فرهنگی و هنری
7. کمک به پرورش خلاقیت و گسترش نوآوری در قالب ابداعات، اختراعات، ایده­ های برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
8. معرفی دانشجویان برای ورود اطلاعات به سامانه ثریا برای بهره مندی از تسهیلات مربوطه
9. هماهنگی و معرفی دانشجویان به مراجع علمی و اساتید خارج از دانشکده برای استفاده از مشاوره مورد نیاز در موارد لزوم
10. پایش وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر در طول دوره تحصیل در قالب نظام استاد حامی، بررسی علل افت تحصیلی و چاره­ اندیشی برای آن
11. هماهنگی و معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه برای بهره­ مندی از تسهیلات شرکت در کارگاهها همایشها و دوره ­های آموزشی
12. معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه جهت حمایت در مراحل توزیع نیروی انسانی و خدمت وظیفه عمومی به فراخور امتیازات متعلقه
13. ارائه خدمات مشاوره ­ای در زمینه­ های مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر