منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

مسئول کمیته استعداد های درخشان

مسئول کمیته: خانم دکتر بهناز ولی پور
کارشناس مربوطه: خانم نسیم چاووشی