منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

کمیته برنامه ریزی درسی

 

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

سیاستگذاری در حوزه برنامه ریزی درسی، روشهای یاددهی یادگیری و آموزش مبتنی بر جامعه

طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا (پایه و بالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه  و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرای صحیح فرایند مدیریت برنامه درسی و نظارت بر به کارگیری آن در عرصه های مختلف آموزشی شامل کلاسهای نظری، عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکزآموزش مجازی (با توجه به ساختار دانشگاه)

همکاری برای ارتقای کیفیت آموزشهای ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش

کارشناسی، ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

 مشاوره و همکاری برای تدوین برنامه و راه اندازی رشته های جدید و بین رشته ای

همکاری در تدوین و نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در کلیه عرصه های آموزش