منوی اصلی مرکز توسعه آموزش پزشکی
 

کمیته برنامه ریزی درسی

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی: دکترتوحید بابازاده

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

اعضاء گروه

دکتر محمد مشکینی
دکتر علی بهادری
آقای خلیل ملکی
دکتر حامد بهنیافر
دکتر سهیلا رنجبران
دکتر علیرضا ابهری
دکتر بهناز ولی پور

 

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

سیاستگذاری در حوزه برنامه ریزی درسی، روشهای یاددهی یادگیری و آموزش مبتنی بر جامعه

طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا (پایه و بالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه  و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرای صحیح فرایند مدیریت برنامه درسی و نظارت بر به کارگیری آن در عرصه های مختلف آموزشی شامل کلاسهای نظری، عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکزآموزش مجازی (با توجه به ساختار دانشگاه)

همکاری برای ارتقای کیفیت آموزشهای ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش

کارشناسی، ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

 مشاوره و همکاری برای تدوین برنامه و راه اندازی رشته های جدید و بین رشته ای

همکاری در تدوین و نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در کلیه عرصه های آموزش