معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

معرفی واحد دانش آموختگان


دانش آموخته گرامی سلام؛
همگان می دانند همیشه نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و با ارزش‌ترین دارایی و سرمایه هر سازمانی محسوب می‌شود و برخلاف سایر منابع علاوه بر اینکه با مصرف کردن مستهلک و کاهش نمی یابد  بلکه تنها سرمایه‌ای است که فزاینده است و هرگز با مصرف کردن مستهلک نشده بلکه با تجربه و مهارتی که کسب می‌نماید موجب عملکرد بهتر و بیشتر برای خود و جامعه می‌گردد.طبیعی است که دانشگاه علوم پزشکی  ایران نباید بعد ازاتمام تحصیل این سرمایه های ماهر ومجرب فکری خود را که بعنوان بهترین نیرو های آموزش دیده ، رها کرده و فراموش کند بلکه  می بایست در حد توان از تجارب ودانش مفید آنان در جهت بهبود و بالندگی دانشگاه بهره مند شوند.لذا دانشگاه سعی دارد یک خط ارتباطی مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با دانش آموختگان خود ایجاد نماید و از  این طریق هم دانشگاه جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره ببرد و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت دانشگاه سود می‌برند. در این راستا، دفتر دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی  ایران برای  ایجاد یک رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین دانشگاه و دانش‌آموختگان این تارنما را راه‌اندازی کرده استکه هدف آن علاقه‌مندسازی، آگاه‌سازی و درگیر ساختن دانش‌آموختگان به منظور یک تعامل سازنده دوسویه می‌باشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می‌رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های که می‌تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به کار گرفته شود. لذا از همه دانش‌آموختگان فرهیخته  دانشگاه دعوت می‌نماید تا ما برای رسیدن به مهم یاری نمایند.

شماره تماس جهت برقراری ارتباط: 43237981-041