درباره اداره علم سنجی

علم سنجی گستره وسیعی از دانش را در بر گرفته و به بررسی ویژگیهای مختلف اطلاعات علمی می پردازد و براساس داده های معتبر بین المللی،تولیدات علمی کشورها،سازمانها و افراد را مورد مطالعه دقیق علمی قرار می دهد و در نهایت با ارزیابی و مقایسه این داده ها و استفاده از روش های آماری معیارهای رشد وتوسعه ی علوم و تاثیرات آن در جوامع مختلف بشری،نتایجی به دست می آید که اساس دانش محاسبه و تحلیل علم قلمداد می گردد.
مطالعات انجام گرفته در سالیان اخیر،بیانگر رشد قابل ملاحظه تولیدات علمی در کشور عزیزمان ایران و بالاخص در حوزه ی علوم پزشکی می باشد.