ارتباط با اداره علم سنجی

ایمیل اکادمیک اداره علم سنجی:s.chalangari@sarabums.ac.ir
شماره تلفن مستقیم اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی سراب:04143226862