تماس با کتابخانه مرکزی
تماس با ما:

آدرس: آذربایجان شرقی، سراب،خیابان امام خمینی،نرسیده به میدان هفت تیر،دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی سراب
تلفن:43240165-041
ایمیلcentlib@sarabums.ac.ir