شرایط عضویت و تسویه در کتابخانه مرکزی
کتابخانه ی دانشکده علوم پزشکی سراب از اول تیر ماه هر سال به صورت متمرکز تسویه حساب دانشجویان را انجام می دهد
.
مراحل عضویت در کتابخانه ها و انجام تسویه حساب  بدین شرح است:
عضویت:
  1. دانشجویان به محض ورود به دانشکده، به واحد کتابخانه مراجعه و  با ارائه مدارک لازم ثبت نام می نمایند.
تسویه حساب :
دانشجویان پس از فراغت از تحصیل جهت تسویه حساب کتابخانه ،مراجعه و در صورت نداشتن منابع امانتی ،مسئول کتابخانه با تایید و درج مهر کتابخانه، شخص را تسویه حساب می نماید. در صورت امانت منابع  از کتابخانه با توجه به آیین نامه نسبت به عودت منبع به امانت گرفته شده اقدام نموده و بعد از عودت منابع به کتابخانه تسویه حساب از طریق کتابخانه انجام می گردد. 
تسویه حساب پرسنل و اعضای هیات علمی نیز با رعایت موارد ذکر شده در آیین نامه و منوط به برگرداندن منابع به امانت گرفته شده می باشد.