راهنمای دسترسی سریع به پایگاه ها
 

راهنمای دسترسی سریع به پایگاه ها

پایگاه proquest
 پایگاه Ovid  
پایگاه Sciencedirect
پایگاه Clinicalkey
پایگاه Uptodate
پایگاه Cochrane
پایگاه Scopus

پایگاه ISI

 

راهنمای آموزشی پایگاه ها

راهنمای آشنایی با کتابخانه های دانشگاه
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه جهت کاربران
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه
راهنمای آموزشی Proquest
راهنمای آموزشی Clinicalkey
راهنمای آموزشی Uptodate
راهنمای آموزشی ISI
راهنمای آموزشی Scopus
راهنمای آموزشی Willey
فیلم آموزشی Urich