یکسان سازی آدرس دانشکده
نحوه درج آدرس سازمانی

 (Affiliation) نویسندگان در مقالات
آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) يكسان‌سازي شده و صحيح این د‌انشکده جهت درج در انتشارات علمی به شرح ذیل است.
 طبق سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چنانچه مدرك علمی با Affiliation متفاوت به چاپ برسد، امتیازی برای
 دانشگاه  ندارد و در نتیجه حمایت مالی برای انتشار آن مدرك نیز صورت نمی‌­گیرد. لذا لازم است این موضوع در انتشارات پژوهشگران
 جهت کسب امتیاز و دریافت پاداش مورد توچه قرار گیرد.
 
مضافاً شایان ذکر است که علاوه بر موارد زیر (آدرس دانشگاه، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی) كه الزاماً
 باید برحسب مورد در آدرس درج ­شوند، می‌­توان نام دانشكده و گروه آموزشی-پژوهشی مرتبط هم در انتشارات ذكر گردد؛ اما
 موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:‌


۱- از هر نویسنده تنها یك Affiliation (وابستگی به مركز تحقیقات یا دانشگاه خاص) قابل قبول است.

۲- در صورتی كه در ابتدا، نام دپارتمانی از دانشكده و بعد از آن، نام مركز تحقیقات در یك آدرس ذكر شود، به آن مركز تحقیقات هیچ
 امتیازی تعلق نمی­‌گیرد
.
۳- ذكر نام همزمان چند مركز تحقیقات در آدرس یك نویسنده، اگرچه محل فعالیت وی حتی به‌صورت نیمه‌وقت باشد، صحیح نبوده
 و فقط به مركز تحقیقات اول، امتیاز تعلق می­‌گیرد.

 آدرس دانشگاه علوم پزشکی سراب: 
...، دانشگاه علوم پزشكی سراب، سراب، ایران
..., sarab faculty of Medical Sciences, sarab, Iran