معرفی مدیر و اعضای اداره امور هیات علمی اهداف:

سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
اصلاح و بهبود فرآیندهایارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه
تکریم اعضای هیات علمی وپاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسببرای استفاده حداکثری از توان علمی آنان.
تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیاتعلمی جهت پایش فعالیت هاو تهیه گزارش ها و آمارهای مورد نیاز.
تهیه سندنیاز‌سنجی دانشگاه در حیطه نیروهای علمی


فعالیتهای دفتر :
 •         طرح فرمهای تکمیل شده و مستندات ارائه شده اعضای هیات علمی به کمیته کارشناسی ترفیع و ارتقاء دانشکده
 •  
 •          مکاتبات لازم جهت تکمیل فرمهای اطلاعات اعضای هیات علمی به وزارت متبوع ، ارگانها ومراکز مختلف
 •  
 •         تشکیل پرونده سوابق علمی – آموزشی – پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی
 •  
 •          اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاءهیئت علمی دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشکده
 •  
 •          مکاتبات لازم جهت اعضای هیات علمی مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
 •  
 •          هماهنگی های لازم جهت شروع و لغو ماموریتهای آموزشی، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت . مرخصی‌ها
 •  
 •          انجام امور مربوط به تبدیل مرتبه علمی اعضای هیات علمی
 •  
 •          مکاتبات لازم جهت تکمیل فرمهای اطلاعات اعضای هیات علمی به وزارت متبوع ، ارگانها ومراکز مختلف
 •  
 •         تهیه اطلاعات مربوط به مرخصی اعضای هیات علمی به صورت رایانه ای
 •  
 •          ارسال و جمع‌آوری فرمهای ترفیع پایه سالیانه به همراه مستندات مربوطه و تغییر وضع استخدامی اعضای هیات علمی
 •  
 •          ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات پژوهشی اعضاء هیئت علمی
 •  
 •          ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات مربوط به اعضاء هیئت علمی
 •  
 •          هماهنگی جهت تشکیل کمیته های ترفیع پایه سالیانه، ارتقاء و تغییر وضع استخدامی اعضای هیات علمی