اعضای هیات علمی

                                         


                                                                          دکتر نیما جدیدیان
                                                                 دکترای فوق تخصصی بالینی
                                                                     مرتبه علمی: استادیار
                                                              ایمیل: n.jadidian@sarab.ac.ir

                                           

                                                                          دکتر لیلا قدکچی
                                                              دکترای فوق تخصصی بالینی
                                                                مرتبه علمی: استادیار
                                                    ایمیل:leyla-ghadakchi@yahoo.com

                                          

                                                                       دکتر شلاله موسایی
                                                                    دکترای تخصصی پزشکی
                                                                     مرتبه علمی: استادیار
                                                        ایمیل:shalalehmousaei@gmail.com

                                          

                                                                    دکتر علیرضا ابهری
                                                                دکترای تخصصی(PhD)
                                                                 مرتبه علمی: دانشیار
                                                     ایمیل:alireza_abhari14@yahoo.com

                                         

                                                                               دکتر علی بهادری
                                                                          دکترای تخصصی(phD)
                                                                          مرتبه علمی: دانشیار
                                                           ایمیل:dr_ali_bahadori@yahoo.com

                                          

                                                                        دکتر بهناز ولی پور
                                                                           دکترای تخصصی 
                                                                  مرتبه علمی: استادیار(phD)
                                                               ایمیل:b.valipour@sarabums.ac.ir

                                        

                                                                              دکتر توحید بابازاده
                                                                            دکترای تخصصی(phD)
                                                                             مرتبه علمی: استادیار
                                                                ایمیل:t.babazadeh@sarabums.ac.ir

                                                

                                                                                دکتر حامد بهنیا فر
                                                                            دکترای تخصصی(PhD)
                                                                             مرتبه علمی: استادیار
                                                                  ایمیل:h.behniafar@sarabums.ac.ir

                                              

                                                                           دکتر سخاوت ابوالحسنی
                                                                           دکترای تخصصی(PhD)
                                                                            مرتبه علمی: استادیار
                                                                ایمیل:s.abolhasani@sarabums.ac.ir

                                       

                                                                         دکتر سهیلا رنجبران
                                                                      دکترای تخصصی(PhD)
                                                                      مرتبه علمی: استادیار
                                                       ایمیل:s.ranjbaran@sarabums.ac.ir

                                                  

                                                                                 دکتر فضه حسین زاده
                                                                                دکترای تخصصی(PhD)
                                                                                  مرتبه علمی: استادیار
                                                                 ایمیل:f.hoseinzadeh@sarabums.ac.ir

                                             

                                                                           آقای خلیل ملکی
                                                                           کارشناسی ارشد
                                                                        مرتبه علمی: مربی
                                                             ایمیل:kh.maleki@sarabums.ac.ir

                                           

                                                                           خانم سمیرا صمدزاده
                                                                              کارشناسی ارشد
                                                                             مرتبه علمی: مربی
                                                             ایمیل:s.samadzadeh@sarabums.ac.ir 


                                              

                                                                           خانم طاهره زارعی
                                                                             کارشناسی ارشد
                                                                           مرتبه علمی: مربی
                                                               ایمیل:t.zareie@sarabums.ac.ir

                                             

                                                                          خانم مینا جعفری زاده
                                                                             کارشناسی ارشد
                                                                           مرتبه علمی: مربی
                                                                ایمیل:jafarizadeh93@gmail.com