معرفی مدیر دانشجویی و فرهنگی

جواد عباس زاده

کارشناسی ارشد ارتباطات

شماره تماس:43227282