مسئول جشنواره کشوری شهید مطهری

مسئول جشنواره کشوری شهید مطهری: خانم دکتر سهیلا رنجبران
کارشناس مربوطه: خانم نسیم چاووشی