معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 

مسئول واحد ارتباط با صنعت