مسئول دفتر معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی