معرفی معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی
دکتر عباس مجدی سقین سرا


معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب

دکتری  تخصصی علوم تشریحی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آدرس پست الکترونیک: Majdia@tbzmed.ac.ir

شماره تماس: 43237412-041
 
سوابق اجرایی و علمی:
عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1393 تا 1395
عضو هسته مرکزی اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1393 تا 1395
عضو تخصصی کمیته های کلان منطقه 2 آمایش سرزمینی
معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب از سال 1394 تا 1396
عضو شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراب از سال 1395 تا کنون
عضو کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده نگاری از سال 1396 تا کنون
عضو پنل خبرگان پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز از سال 1396 تا کنون
معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب از سال 1396 تا کنون
معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رئیس صدور مجوز و بررسی رشته مقاطع جدید دانشکده ها و دانشگاه های کلان منطقه 2