معرفی معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجوییدکتر سید باقر نادری


معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب

دکترای میکروبیولوژی


شماره تماس: 43237412-041