معرفی مدیر آموزشی

            
 

خلیل ملکی   


عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سراب

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

khmaleki44@yahoo.com : آدرس پست الکترونیک

شماره تماس داخلی:43237412