شرح وظایف اداره خدمات آموزشی

اهم شرح وظایف کارشناسان اداره خدمات آموزشی دانشگاه

- کنترل و بررسی مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش--  انجام کلیه امور محوله از معاون و مدیر محترم آموزشی
-  ثبت نام حضوری وبررسی مدارک ثبت نامی وتحصیلی پذیرفته شدگان  وانطباق باپرونده الکترونیکی دانشجویان
 -بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان،شامل انتخاب واحد ، حذف واضافه ، مرخصی تحصیلی ، خذف ترم ،تغییر رشته ، سقف سنوات تحصیلی ،مشروطی ، اخراجی وانصراف ازتحصیل وبررسی وکارشناسی پرونده  تحصیلی دانشجویانی که با مشکلات آموزشی مواجه شده اند وگزارش درفرمهای مربوطه جهت طرح درشورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته منطقه ای
-  ابلاغ اخطارهای آموزشی به دانشجویان ازقبیل ابلاغ مشروطی ،اتمام سقف سنوات تحصیلی ، محروم ازتحصیل ، عدم مراجعه ، تسویه حساب ،وپی گیری وصول مدارک دانشجویان ورونوشت به مبادی ذیربط
- ابلاغ مصوبات  شورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی
- پذیرش وثبت نام فرزندان اعضاء هیأت علمی درقالب  آئین نامه تسهیلات  آموزشی مربوطه
- پذیرش و ثبت نام دانشجویان سهمیه ۵% شاهد وایثارگر درقالب ظرفیت های مربوطه وبررسی وکنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگرواعمال آئین نامه های مربوطه
-  کنترل وضعیت  نظام وظیفه دانشجویان مشمول وپی گیری جهت وصول معافیت تحصیلی ومجوزهای مربوطه
- بررسی وکارشناسی مدارک تحصیلی ودرخواست دانشجویان متقاضی نقل وانتقال به این دانشگاه وابلاغ مصوبات شورای نقل وانتقال طبق فرایند تعریف شده
-  بررسی وکارشناسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال ، میهمان وتغییر رشته ازاین دانشگاه به سایر دانشگاهها
-  بررسی و کنترل بروضعیت پرونده تحصیلی دانشجویان انتقالی وپی گیری جهت وصول مدارک تحصیلی
-  پذیرش وثبت نام معرفی شدگان  دوره تکمیلی وانتقالی خارج ازکشور حسب مصوبات مربوطه
- کارشناسی پی گیری نامه های ارجاع شده وانجام مکاتبات لازم عندالزوم
-  استخراج اسامی دانشجویان ممتازجهت معرفی به مقاطع بالاتر
- انجام فرایند خروج ازکشور دا نشجویان متقاضی    
- انجام فرایند تکمیل پرونده الکترونیک واعلام فراغت ازتحصیل دانشجویان طبق فرایند مربوطه
-  بررسی وکنترل وتغییر سوابق آموزشی دانشجویان درسامانه آموزشی سما
- ارائه گزارش عوامل عملکردی درراستای شرح وظایف
- پاسخگوئی حضوری وتلفنی به ارباب رجوع درراستای تکریم

- پی گیری وبررسی  تکمیل مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش
-  ثبت نام حضوری وبررسی مدارک ثبت نامی وتحصیلی پذیرفته شدگان  وانطباق باپرونده الکترونیکی دانشجویان
- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
-  انجام امورمربوط به تطبیق واحد دانشجویان بانظارت کارشناس مربوطه
-  صدورمکاتبات لازم درخصوص اخذ وثیقه آموزش رایگان ومکاتبات نظام وظیفه دانشجویان ذکور
-  بررسی مدارک وصول شده دانشجویان انتقالی وانجام مکاتبه درخصوص رفع نواقص
-  آپلود مدارک وسوابق درپرونده الکترونیکی دانشجویان
-  تکمیل پروند دانشجویان وپی گیری جهت رفع نواقص
-  تحویل کارت دانشجوئی دانشجویان
-  ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به دانشگاه مقصد بانظارت کارشناس مربوطه
-   ارسال کارنامه دانشجویان میهمان به دانشگاه مبدأ
-  دریافت مدارک فراغت ازتحصیل دانشجویان
-  پی گیری نامه های ارجاع شده وانجام مکاتبات لازم عندالزوم باهماهنگی باکارشناس مربطه
-  تغییر سوابق آموزشی دانشجویان درسامانه آموزشی سما وانجام مکاتبات داخلی بانظارت کارشناس مربوطه
-پاسخگوئی حضوری وتلفنی به ارباب رجوع درراستای تکریم