شرح وظایف واحد دانش آموختگان

شرح وظایف ثبت نام
اداره پذیرش ثبت نام و امتحانات یکی از ادارات تابعه مدیریت امور آموزشی دانشکده می باشد که ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته را از بدو ثبت نام بر عهده دارد . اهم ماموریت ها و فرایندهایی که توسط کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد.
۱-    پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری
۳-    پذیرش دانشجویان ایثارگر منتقل شده بر اساس سهمیه ۵% شاهد
۴-    انصراف از تحصیل دانشجویان
۵-    انتقال دانشجویان به سایر دانشگاهها
۶-    پذیرش دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها
۷-    میهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها
۸-    پذیرش دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها
۹-    خروج از کشور دانشجویان
۱۰-  مرخصی تحصیلی دانشجویان
۱۱-   امور مربوط به تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمی
۱۲-   خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان حائز شرایط جهت طرح الزام و عضویت در انجمن داروسازان
۱۳-   خدمات آموزشی مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی برای اداره راهنمایی
۱۴- اعلام وضعیت تحصیلی