مدیریت تحقیقات و فناوری
 

معرفی مدیر تحقیقات و فناوری

            
 
خلیل ملکی 


عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سراب

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

khmaleki44@yahoo.com : آدرس پست الکترونیک

شماره تماس داخلی43237412