مدیریت تحقیقات و فناوری
 

اعضا کمیته اخلاق در پژوهش

اعضای کمیته

     1.          دکتر عباس مجدی - دبیر کمیته
     2.          آقای خلیل ملکی - پژوهشگر
     3.         دکتر علی بهادری - پژوهشگر
     4.          دکتر میر سجاد سید موسوی - حقوقدان
     5.          آقای یعقوب اسماعیلی - نماینده جامعه
     6.          حجت السلام جواد بختیاری - روحانی
     7.          دکتر رسول اسمعیلی پور - متخصص اخلاق زیست پزشکی
     8-         خانم ثمرغ - کارشناس کمیته