مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 

معرفی سرپرست مرکز مطالعات

 
دکتر علی بهادری


دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی
ایمیل:bahadoria@tbzmed.ac.ir
شماره تماس:43237412-041