مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 

کارشناس واحد استعدادهای درخشان

کارشناس دفتر استعداد درخشان

معصومه  هدایتی


شماره تماس :43237981

 

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان :

 -همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDCدانشگاه طبق برنامه تنظیمی

— برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد استعداد درخشان در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشکده

— شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه

— طراحی بانک اطلاعات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— برگزاری نشست با نمایندگان دانشجویان استعداد درخشان برای شناسایی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان

— اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات و امکانات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— تهیه منابع علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی و توانمند سازی ویژه دانشجویان استعداد درخشان شامل کامپیوتر، زبان انگلیسی

— برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— همکاری و تعامل با معاونت پژوهشی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پژوهش و تربیت دانشجوی پژوهشگر برتر

— همکاری و تعامل با معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پرورش دانشجوی نمونه

— همکاری و تعامل با واحد المپیاد دانشجویی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت المپیاد های دانشجویی

— پیگیری تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

— پیگیری و تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در معاونت پژوهشی دانشکده