معرفی کمیته اخلاق

کميته سازماني اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

کميته‌های سازمانی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی به عنوان اولين سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی هستند. کميته‌های سازمانی در سازمان‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشی دولتی و غير دولتی تشکيل مي‌شود. کميته سازمانی با تأييد و نظارت کميته دانشگاه  اخلاق در پژوهش تشکيل میشود. کميته سازمانی شامل 8 عضو حقوقی و حقيقی است و احکام اعضا توسط معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه صادر می شود. مدت عضويت اعضاي کميته سازمانی 2 سال و قابل تمديد است. رأی کميته سازمانی يک بار در کميته دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجديد نظر است.
 
شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

۱- بررسی طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث ملاحظات شرعی ، حقوقی و اخلاقی از قبیل : رضایت آزمودنی ، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی ، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق ، رعایت رازداری ، مراعات حقوق همکاران ، استفاده صحیح از اطلاعات ، حفظ ارزش های اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق و ...

تبصره ۱- در صورتیکه هر یک از اعضاء کمیته بعنوان مجری یا همکار در طرح ها و پایان نامه های پژوهشی مطرح باشند در جلسه مربوط به ارزیابی طرح مذکور در کمیته حق رای ندارند، در اینصورت راي اکثریت مطلق سایر اعضاء ملاک اعتبار است.
تبصره ۲- جلسات کمیته با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مي یابد.

2- اجرای مصوبات و بخشنامه های کمیته کشوری و اعلام آن به محققین آن دانشگاه یا مرکز و منطقه زیر نظر
3- طرح و بررسی شکایات محققین و رسیدگی و تصمیم گیری جهت ..... و اعلام نتیجه
4- انجام سایر امور محوله از سوی کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی یا معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه در حیطه شرح وظایف کمیته.