مسئول واحد استعدادهای درخشان

 مسئول واحد دفتر استعدادهاي درخشان    
                                                                                                                           
تنظيم برنامه عملياتي ساليانه دفتر استعدادهاي درخشان
نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ساليانه دفتر استعدادهاي درخشان
برقراري ارتباط موثر با دفاتر استعدادهاي درخشان در ساير دانشگاه‌هاي کشور
انتقال نقطه نظرات، مشکلات و پيشنهادات دانشجويان عضو به مسوولين ذيربط
شرکت در جلسات مرتبط با برنامه‌هاي استعدادهاي درخشان و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي